ROI tracking
 
KATHMANDU
2008 - 2009
BODHA
2008 - 2009
EVEREST
2008 - 2009
BHAKTAPUR
2008 - 2009
KALIKOT
2008 - 2009
ANNAPURNA
2008 - 2009
DHULIKHEL
2008 - 2009
     
NAGARKOT
2008 - 2009
     
BUDHANILKANTHA
2008 - 2009
     
SWAYAMBHUNATH
2008 - 2009
     
PASHUPATINAT
2008 - 2009